آفمس

آفمس

پایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر در ازدواج جوانان

پایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر در ازدواج جوانان

فرمت فایل : doc

حجم : 289

صفحات : 130

گروه : علوم اجتماعی

توضیحات محصول :

                           پایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر در ازدواج جوانان                      

چکیده:

موضوع ازدواج و تشکیل خانواده از جمله مسائلی است که مورد بحث ادیان و مذاهب، فلاسفه، جامعه شناسان، روانشناسان، علمای تعلیم و تربیت، شعرا و نویسندگان و هنرمندان قرار گرفته است در امر ازدواج تشکیل خانواده اهداف و انگیزههایی چون میل بشر به تداوم نسل، نیاز اقتصادی و نیاز  روحی و . دخیل بوده که این عوامل در دورههای مختلف تاریخ بشری متغیر بوده است.اما آنچه امروزه در میان جوانان به صورت یک چالش اصلی جامعه ایرانی درآمده است، افزایش سن ازدواج جوانان است. جواانی که ازدواج نمیکند، جواانی که فرصت ازدواج نمی یابند، جواانی که به خاطر سنتهای غلط اجتماعی مجبور به خانه نشینی هستند و همچنین جواانی که دوست دارند مدتهای زیادی از عمر خود را مجرد باشند. این مسائل و عواملی دیگر دست به دست هم اده و پدیده سن ازدواج را به صورت یک مسأله درآورده است.دراین بررسی جامعه‌ی آماری شامل جوانان استان کرمانشاه می باشدونمونه آماری60 نفر از جوانان استان کرمانشاه می باشد که بنابر  جدول لیکرت و کوکرال  نوشته شده .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

فصل اول : طرح تحقیق 

مقدمه ........................................................................................................................................................................................2

بیان مسئله ...............................................................................................................................................................................7

اهمیت و ضرورت تحقیق .......................................................................................................................................................8

اهداف تحقیق .........................................................................................................................................................................10

تعریف اصطلاحات..................................................................................................................................................................12

معنای لغوی ازدواج...............................................................................................................................................................12

جوان .......................................................................................................................................................................................13

عوامل اجتماعی،فرهنگی مؤثر در سن ازدواج .................................................................................................................14

راهبردهای فرهنگی .............................................................................................................................................................20

راهبردهای اقتصادی .............................................................................................................................................................21

راهبردهای اجتماعی ............................................................................................................................................................22

حدود مطالعاتی تحقیق ........................................................................................................................................................23

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

فواید ازدواج ...........................................................................................................................................................................25

علل امتناع از ازدواج..............................................................................................................................................................26

تفاوت آسیب پذیری دختران و پسران .............................................................................................................................27

عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج ....................................................................................................................................29

عوامل جسمی و روانی مؤثر در سن ازدواج.......................................................................................................................30

پیشینه تحقیق داخلی ..........................................................................................................................................................32

پیشینه تحقیق خارجی .......................................................................................................................................................34

چهار چوب نظری تحقیق ...................................................................................................................................................37

دیدگاه مرتن...........................................................................................................................................................................38

دیدگاه  دورکیم......................................................................................................................................................................38

دیدگاه گیدنز..........................................................................................................................................................................40

نظریه های تالکوت پارسونز.................................................................................................................................................41

نظریه رنه کونیک...................................................................................................................................................................43

نظریه هلموت شلسکی..........................................................................................................................................................44

نظریه ماکس هورکهایمر .....................................................................................................................................................47

نظریه الیزابت بات ..................................................................................................................................................................48

فرضیات تحقیق ....................................................................................................................................................................51

 

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه........................................................................................................................................................................................53

روش تحقیق  .........................................................................................................................................................................53

جامعه آماری ..........................................................................................................................................................................54

نمونه آماری ............................................................................................................................................................................54

روش نمونه گیری آماری.......................................................................................................................................................55

ابزار جمع آوری اطلاعات .....................................................................................................................................................56

شیوه اجرا و مراحل پژوهش ................................................................................................................................................57

تجزیه وتحلیل داده ها..........................................................................................................................................................57

ضریب همبستگی پیرسون  .................................................................................................................................................58

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل  اطلاعات                                                                              

آمار توصیفی ...........................................................................................................................................................................60

آمار استنباطی .......................................................................................................................................................................95

 

فصل پنجم :  بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری............................................................................................................................................................100

تحلیل فرضیه ها  ...............................................................................................................................................................103

تفسیر نتایج ........................................................................................................................................................................103

نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق.........................................................................................................................105

پیشنهادات برای محققین آینده ......................................................................................................................................106

محدودیت ها .......................................................................................................................................................................106

منابع ......................................................................................................................................................................................107

پیوست (ضمائم ) ................................................................................................................................................................110

پرسشنامه..............................................................................................................................................................................111

 

فهرست جداول                                                                               صفحه

جدول 1-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن ».................................................................................................60

جدول 2-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر «جنسیت  »..........................................................................................61

جدول 3-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « محل تولد ».......................................................................................62

جدول 4-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شغل  »..............................................................................................63

جدول 5-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « توان مالی».........................................................................................65

جدول 6-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « مسائل جنسی )) .............................................................................66

جدول 7-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « مشورت با خانواده »........................................................................67

جدول 8-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « احترام به نظر والدین  ».................................................................69

جدول 9-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « قبول نظر والدین  ».........................................................................70

جدول 10-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ازدواج دیر هنگام بخاطر کمک نکردن دولت  »....................72

جدول 11-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « اعتماد به خانواده در انتخاب همسر »......................................74

جدول 12-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « غیر قابل بودن مجردی »............................................................75

جدول 13-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « توجه والدین به شما   »..............................................................77

جدول 14-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « زندگی والدین با هم  »................................................................78

جدول 15-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « مدت جدایی والدین »..................................................................79

جدول 16-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ازدواج مجدد والدین))..................................................................80

جدول 17-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « قبول داشتن خود »......................................................................81

جدول 18-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « احترام به خود »............................................................................83

جدول 19-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « موفق بودن »..................................................................................84

جدول 20-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت از درآمد ».........................................................................86

جدول 21-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات خود »...........................................................................87

جدول 22-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات پدر »............................................................................89

جدول 23-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات مادر »...........................................................................90

جدول 24-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شغل پدر».......................................................................................92

جدول 25-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شغل مادر »....................................................................................93

جدول 1-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عوامل اجتماعی و گرایش جوانان به ازدواج».............................95

جدول 2-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عوامل اقتصادی و گرایش جوانان به ازدواج »............................96

جدول 3-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عوامل فرهنگی و گرایش جوانان به ازدواج ».............................96

جدول 4-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سطح انتظارات و گرایش جوانان به ازدواج »............................97

جدول 5-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « لذت بردن از مجردی و گرایش جوانان به ازدواج ».................98

قیمت محصول : 30000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر در ازدواج جوانان

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 25
برچسب ها : پایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر در ازدواج جوانان,
+ نوشته شده در شنبه 12 خرداد 1397ساعت 22:48 توسط مجتبی |

تبلیغات متنی
بک لینک ارزان
تبادل لینک رایگان
تبادل لینک رایگان