آفمس

آفمس

پایان نامه مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی مطالعه

پایان نامه مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی مطالعه موردی شهرک صنعتی بوعلی همدان

پایان نامه مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی مطالعه موردی شهرک صنعتی بوعلی همدان

فرمت فایل : doc

حجم : 1245

صفحات : 145

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی مطالعه موردی شهرک صنعتی بوعلی همدان

چکیده

این پژوهش با عنوان «مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی» با این هدف کلی و 5هدف فرعی در سال 1391 در شهرک صنعتی بوعلی شهر همدان انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با روش پیمایشی از نوع علّی- مقایسه­ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و مسئولان امر بازاریابی در کارخانجات تولیدی و خدماتی در شهرک صنعتی بوعلی می باشد که شامل 180نفر می‌باشند. حجم نمونه توسط فرمول کوکران برابر با 123 نفر برآورد و به شیوه­ی تصادفی ساده انتخاب شدند. داده­های پژوهش توسط سه پرسشنامه؛ که یک پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریا شرینگ با 33 سؤال و دو پرسشنامه محقق ساخته هوش بازاریابی و توفیق در امر بازاریابی جمع­آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و توسط آزمون رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل گردید. روایی هر سه پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی برآورد و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردید که در تمامی پرسشنامه­ها و ابعاد بیش از 70/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بیش از هوش بازاریابی بر توفیق بازاریابان و مسئولین بازاریابی بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار بوده است نتایج دقیق حاکی از آن است که هوش هیجانی در ابعاد؛ مجموع توفیق در امر بازاریابی، تجزیه و تحلیل بازار و انتخاب بازارهای هدف،  قویتر از هوش بازاریابی بوده است، اما هوش بازاریابی تنها در دو بعد؛ ترکیب عناصر بازاریابی و تلاش‌های بازاریابی قویتر از هوش هیجانی عمل نموده است.

کلید واژگان: هوش هیجانی، هوش بازاریابی، توفیق در تجارت و بازاریابی، شهرک صنعتی، بوعلی، همدان

مقدمه

یکی از منابع مهم در هر شرکتی، که بی شک یکی از مبناهای اصلی و اساسی توسعه است، همانا نیروی انسانی آن است که مجموعه‌ای از افراد با نیازهای بی شمار را در برمی گیرد. این افراد در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی، استعداد، توان و مهارت خود را در جهت خدمت به سازمان متبوع به کار خواهند گرفت. اگر افراد در شرکت‌ها به خوبی عمل نکنند آنگاه آن شرکت در رسیدن به اهداف و انجام وظایف و مسؤلیت‌های خطیر خود با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. از آنجایی که کارکنان واحد بازاریابی و فروش، نقش اساسی و بنیادی در ایجاد یک کار اثربخش در واحد سازمانی را بر عهده دارند. 

قسمتی از متن

بزرگترین تجار و کارآفرینان معمولاً تأکید فراوانی بر غرایز خود دارند و برای آنچه در خصوص بازار حس می‌کنند اهمیت بسیاربالایی قائلند. وقتی فورد به مهندسان خود با تأکید می‌گوید این نام من است که بالای این شرکت نوشته شده است و بعد تصمیم مورد نظر خود را اجرا می‌کند بیانگر هوش هیجانی اوست. این بدان معناست که انسان‌هایی در بازار بسیار اثر گذارند که خوب می‌دانند در ورای همه منطق‌های ریاضی و علمی نیروی الهام و احساس کارساز است. نیرویی که از بشراولیه تاکنون همواره همراه بوده است و ما را نیز که در سر خط حرکت تاریخ قرار داریم همان گونه یاری می‌نماید که اجداد اولیه‌مان را یاری می‌کرد. در واقع مدیران موفقی که ساختار علمی بازار را می‌شناسند و هوش هیجانی را همچون خون بدان تزریق می‌نمایند شگفتی می‌آفرینند. مدیران و تجاری که هوش هیجانی بالایی دارند یعنی کسانی که احساسات خود را به خوبی می‌شناسند و هدایت می‌کنند و احساسات دیگران را نیز درک می‌کنند و هدفمند با آن برخورد می‌کنند در اداره بازار ممتازند. این افراد حتی در زندگی فردی نیز خرسند و کارآمدند و توانی را در اختیار دارند که موجب می‌گردد افرادی مولد باشند. در واقع مدیریت سازمان ابتدا بایستی با تکیه بر هوش هیجانی مسیر را حس کند ودورنما را مشخص کند و مأموریت سازمان را تشخیص دهد و بعد با استفاده از قواعد علمی و تئوریک بازاریابی یا به زبان دیگر هوش بازاریابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود دست یابد. احساس خدمتگزاری به مشتریان، همدلی درون سازمانی در جهت حفظ مشتریان و تعیین رسالت سازمان مسائلی نیستند که از طریق مباحث تئوریک بتوان بدانها پرداخت بلکه نیاز به هوشی برتر دارندکه هم هوش بین فردی را شامل شود هم هوش درون فردی را(کاروسو و ولف، 2001).

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1.مقدمه..................................................................................................................................................................... 2

1-2.بیان مسئله............................................................................................................................................................. 3

1-3.ضرورت و اهمیت تحقیق................................................................................................................................... 5

1-4.اهداف تحقیق....................................................................................................................................................... 7

1-4-1.هدف كلی پژوهش......................................................................................................................................... 7

1-4-2.اهداف جزئی پژوهش.................................................................................................................................... 7

1-5.فرضیه­های تحقیق................................................................................................................................................ 7

1-5-1.فرضیه­های اصلی تحقیق................................................................................................................................ 7

1-5-2.فرضیه­های فرعی تحقیق................................................................................................................................ 7

1-6چارچوب نظری تحقیق........................................................................................................................................ 7

1-7.مدل عملیاتی تحقیق......................................................................................................................................... 12

1-8.متغیرهای تحقیق................................................................................................................................................ 12

1-9.تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان................................................................................................................. 12

1-9-1.تعریف مفهومی واژگان............................................................................................................................... 12

1-9-2.تعریف عملیاتی واژگان.............................................................................................................................. 15

1-10.خلاصه فصل................................................................................................................................................... 15

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1.مقدمه.................................................................................................................................................................. 17

2-2. ادبیات تحقیق................................................................................................................................................... 18

2-2-1.توفیق در تجارت......................................................................................................................................... 18

2-2-2.انواع هوش چندگانه کدامند؟..................................................................................................................... 19

2-2-2-1.هوش دیداری-فضایی........................................................................................................................... 19

2-2-2-2.هوش کلامی-زبانی................................................................................................................................ 19

2-2-2-3.هوش منطقی- ریاضی........................................................................................................................... 19

2-2-2-4.هوش بدنی- جنبشی............................................................................................................................. 20

2-2-2-5.هوش موسیقی- ریتمیک....................................................................................................................... 20

2-2-2-6.هوش درون فردی.................................................................................................................................. 20

2-2-2-7.هوش برون فردی (فرا فردی).............................................................................................................. 21

2-2-2-8.سایر ابعاد هوش..................................................................................................................................... 21

2-2-3.هوش هیجانی............................................................................................................................................... 23

2-2-3-1.تعریف هوش هیجانی............................................................................................................................ 24

2-2-3-2.تعریف هوش هیجانی در تجارت........................................................................................................ 25

2-2-3-3.ابعاد پنج گانه مدل هوش هیجانی گلمن............................................................................................. 27

2-2-3-3-1.خود آگاهی........................................................................................................................................ 27

2-2-3-3-2.خود انگیزشی.................................................................................................................................... 28

2-2-3-3-3.خود مدیریتی..................................................................................................................................... 28

2-2-3-3-4.آگاهی‌های اجتماعی......................................................................................................................... 29

2-2-3-3-5.نیاز روز افزون به تیمهای کاری...................................................................................................... 29

2-2-3-3-6.مدیریت روابط(مهارت‌های اجتماعی)........................................................................................... 30

2-2-3-4.معیارهای هوش هیجانی........................................................................................................................ 32

2-2-3-5.معیارهای هوش هیجانی در سطح تیمی............................................................................................. 32

2-2-3-6.هوش هیجانی و بازاریابی..................................................................................................................... 33

2-2-3-7.هوش هیجانی و مدیریت بازار............................................................................................................. 34

2-2-3-8.هوش هیجانی و رفتار سیاسی.............................................................................................................. 36

2-2-3-9.هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار و تحولی در مدیریت بازاریابی............................... 36

2-2-3-10.دیدگاه‌های جدید در زمینه مدیریت تجاری.................................................................................... 37

2-2-3-11.هوش هیجانی و مدیریت بازار.......................................................................................................... 38

2-2-3-12.هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار.................................................................. 39

2-2-3-13.نتیجه‌گیری............................................................................................................................................ 41

2-2-4.هوش بازاریابی............................................................................................................................................. 41

2-2-4-1.مشخصات هوش بازاریابی.................................................................................................................... 42

2-2-4-2.مواردی را كه در كسب هوش بازاریابی باید مد نظر داشت............................................................ 43

2-2-4-2-1.كشف مشتریان بالقوه....................................................................................................................... 44

2-2-4-2-2.مدل سیكل هوش بازاریابی............................................................................................................. 44

2-2-4-2-3.جهت دهی فعالیت های هوش بازاریابی....................................................................................... 44

2-2-4-2-4.جمع‌آوری اطلاعات......................................................................................................................... 45

2-2-4-2-5.سنجش اعتبار و صحت اطلاعات................................................................................................... 45

2-2-4-2-6.بررسی داده‌ها، ارزیابی و تفسیر...................................................................................................... 45

2-2-4-2-7.منتشر كردن........................................................................................................................................ 45

2-2-4-3.خصوصیات متخصصان هوش بازاریابی............................................................................................. 45

2-2-4-4.هوش بازاریابی و ارتباط با سایر هوشها در سازمان.......................................................................... 46

2-2-5.برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت بازار........................................................................................................ 47

2-2-5-1.طراحی سیستم........................................................................................................................................ 48

2-2-5-1-1. جمع‌آوری اطلاعات........................................................................................................................ 48

2-2-5-1-2.بررسی مقاصد و تمایلات خریداران (مشتریان)........................................................................... 48

2-2-5-1-3.جمع‌آوری اطلاعات عمومی بازار از رقبا...................................................................................... 49

2-2-5-2.بررسی رفتار مصرف کنندگان............................................................................................................... 50

2-2-5-2-1.آنالیز رفتار.......................................................................................................................................... 50

2-2-5-2-2.تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات........................................................................................... 50

2-2-5-2-3.کاربردهای محصول.......................................................................................................................... 52

2-2-5-2-4.شناخت استراتژی قیمت‌گذاری برای محصولات و خدمات...................................................... 53

2-2-6.تحول مدیریت دربازاریابی......................................................................................................................... 53

2-2-6-1.کسب و کارهای کوچک....................................................................................................................... 53

2-2-6-2.کیفیت؛ ارزش مشتری پسند.................................................................................................................. 55

2-2-7.ده فرمان بازاریابی........................................................................................................................................ 58

2-2-7-1.تحقیق عملکرد کسب و کار و میزان خشنودی مشتری.................................................................... 58

2-2-7-2.آشنایی...................................................................................................................................................... 58

2-2-7-3.از رضامندی مشتری تا مدیریت بهسازی کارکرد سازمان................................................................. 58

2-2-7-4.گرایش به بازار؛ قلب بازاریابی جدید.................................................................................................. 59

2-2-7-2.مفهوم بازارگرایی(گرایش به بازار)...................................................................................................... 60

2-2-8. خلق و تبادل اطلاعات............................................................................................................................... 61

2-2-8-1.خلق اطلاعات......................................................................................................................................... 61

2-2-8-2.توزیع وتبادل اطلاعات.......................................................................................................................... 61

2-2-8-3.مشتری مداری........................................................................................................................................ 62

2-2-8-4.رقیب گرایی............................................................................................................................................ 63

2-2-9.عوامل موثر بر بازارگرایی و پیامدهای آن................................................................................................ 64

2-2-10.پیامدهای بازارگرایی برای سازمان.......................................................................................................... 64

2-2-11.هفت گناه کبیره در بازاریابی................................................................................................................... 66

2-2-11-1. معادل دانستن بازاریابی و تبلیغات................................................................................................... 66

2-2-11-2. اشتباه در شناسایی بازار هدف.......................................................................................................... 66

2-2-11-3. عدم شناخت صحیح از جایگاه محصول/خدمت خودتان............................................................ 66

2-2-11-4. همسو نکردن ارتباطات..................................................................................................................... 66

2-2-11-5. تدوین یا طراحی ارتباطات بازاریابی توسط خود شما................................................................. 67

2-2-11-6. فقدان شکیبایی................................................................................................................................... 67

2-2-11-7. فقدان یک طرح مدون....................................................................................................................... 67

2-3.پیشینه تحقیقاتی................................................................................................................................................. 68

2-3-1.پیشینه تحقیقات خارجی............................................................................................................................. 68

2-3-2.پیشینه تحقیقات داخلی............................................................................................................................... 71

فصل سوم : روش تحقیق

3-1.مقدمه.................................................................................................................................................................. 75

3-2.روش تحقیق...................................................................................................................................................... 75

3-3.طرح تحقیق....................................................................................................................................................... 75

3-4.جامعه آماری تحقیق......................................................................................................................................... 76

3-5.واحد تجزیه و تحلیل تحقیق........................................................................................................................... 76

3-6. حجم نمونه....................................................................................................................................................... 76

3-7.شیوه­ی نمونه­گیری............................................................................................................................................ 77

3-8.قلمرو تحقیق...................................................................................................................................................... 77

3-8-1.قلمرو موضوعی........................................................................................................................................... 77

3-8-2.قلمرو زمانی.................................................................................................................................................. 77

3-8-3.قلمرو مکانی................................................................................................................................................. 77

3-9.روش گردآوری اطلاعات................................................................................................................................ 77

3-10.ابزار گردآوری اطلاعات................................................................................................................................ 78

3-10-1.پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ............................................................................................................ 78

3-10-1-1.روایی.................................................................................................................................................... 79

3-10-1-2.پایایی.................................................................................................................................................... 79

3-10-2.پرسشنامه هوش بازاریابی........................................................................................................................ 79

3-10-3.پرسشنامه میزان توفیق در تجارت.......................................................................................................... 80

3-10-4.روایی آزمون‌های محقق ساخته.............................................................................................................. 80

3-10-5.پایایی پرسشنامه‌های محقق ساخته......................................................................................................... 81

3-11.طرز طبقه بندی متغیرهای تحقیق................................................................................................................. 81

3-12.روش‌های آماری............................................................................................................................................ 81

3-13.روش تجزیه و تحلیل داده­ها........................................................................................................................ 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها(اطلاعات)

4-1.مقدمه.................................................................................................................................................................. 84

4-2.یافته­های توصیفی(جمعیت­شناختی)............................................................................................................... 85

4-3.نتایج به دست آمده از سنجش متغیرهای تحقیق.......................................................................................... 91

4-4.یافته­های استنباطی............................................................................................................................................. 98

4-4-1. بررسی توزیع به هنجار و نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق............................... 98

4-4-2.آزمون فرضیه های تحقیق........................................................................................................................... 99

فصل پنجم: استنتاج و نتیجه­گیری

5-1.بحث................................................................................................................................................................ 110

5-2.انطباق نتایج تحقیق با سایر تحقیقات انجام شده....................................................................................... 113

5-3.جمع­بندی نتایج تحقیق.................................................................................................................................. 114

5-4.پیشنهادات تحقیق ......................................................................................................................................... 114

5-4-1.پیشنهادات کاربردی.................................................................................................................................. 114

5-4-2.پیشنهادات برای تحقیقات در آینده........................................................................................................ 116

5-5.محدودیت­های تحقیق................................................................................................................................... 116

منابع.......................................................................................................................................................................... 118

چکیده لاتین............................................................................................................................................................. 125

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی مطالعه موردی شهرک صنعتی بوعلی همدان

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 11
برچسب ها : پایان نامه مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی مطالعه موردی شهرک صنعتی بوعلی همدان,
+ نوشته شده در شنبه 12 خرداد 1397ساعت 22:45 توسط مجتبی |

تبلیغات متنی
بک لینک ارزان
تبادل لینک رایگان
تبادل لینک رایگان